fbpx

RODO

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez OSM w Siedlcach:

Ogólna klauzula informacyjna

Klauzula Informacyjna

Administratorem Pani/a danych osobowych jest Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Siedlcach z siedzibą ul. Kazimierzowska 7, 08-110 Siedlce.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych: Piotr Prekurat, e-mail: iod@osm.siedlce.pl.

Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna

Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody i/lub prawnie uzasadnionego interesu.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz realizacji celów statutowych – RODO art. 6. ust. 1 lit. c
 • Realizacji umów – RODO art. 6. ust. 1 lit. c
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody – RODO art. 6. ust. 1 lit. a
 • w przypadku pozyskiwania i przetwarzania danych w celu ochrony mienia i osób, organizacji promocji własnych produktów i realizacji celów statutowych dane osobowe przetwarzane są w oparciu o prawnie uzasadniony interes  – RODO art. 6. ust. 1 lit. f
 • w przypadku przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem mediów społecznościowych więcej informacji w Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych z mediach społecznościowych na stronie www.osm.siedlce.pl w zakładce „O firmie->RODO”

Odbiorcy danych osobowych

Dostęp do danych osobowych mają jedynie upoważnieni pracownicy,  podwykonawcy w celu realizacji swoich obowiązków służbowych, a także podmioty świadczące usługi informatyczne, hostingowe oraz w zakresie świadczenia usług związanych z utrzymaniem poczty elektronicznej. Dostęp do danych mogą również mieć podmioty, którym na to zezwala prawo krajowe

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzecich lub organizacji międzynarodowych

Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Okres przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak wymaga tego właściwe prowadzenie korespondencji, aż do ustania celowości prowadzenia dalsze przechowywanie korespondencji nie ma wyraźnego uzasadnienia.

Prawa osoby, której dane dotyczą:

Przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do danych osobowych, o ile jego realizacja nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy (art. 15 ust. 1 RODO),
 • otrzymania kopii danych osobowych, (art. 15 ust. 3 RODO),
 • sprostowania lub uaktualnienia danych osobowych (art. 16 RODO),
 • usunięcia danych osobowych – jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, aby Administrator przetwarzał Państwa dane, możecie Państwo żądać aby Administrator je usunął za wyjątkiem sytuacji, w których obowiązek przetwarzania danych osobowych wynika z przepisu prawa lub przetwarzanie danych jest niezbędne do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń (art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile jego realizacja nie narusza obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 18 RODO),
 • przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego wyłącznie w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy i są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) za wyjątkiem danych osobowych pozyskanych przez administratora w związku z udzielaniem pomocy prawnej.

W celu skorzystania z przysługujących praw, należy kontaktować się z administratorem

Informacja o obowiązku podania danych osobowych i skutkach ich niepodania:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne w celu zawarcia i wykonania umowy oraz w celu realizacji prawnie uzasadnione interesu administratora.

W pozostałych przypadkach podanie danych jest obowiązkowe, w szczególności gdy wymaga tego spełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Profilowanie

Dane osobowe nie są wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Dane kontaktowe

Kazimierzowska 7, 08-110 Siedlce

 (25) 632 30 21

 osm@osm.siedlce.pl

(25) 632 76 08

 Pn - Pt: 7:00 - 15:00